0

Doprava: Zakázka Strima - ceník prací


Zakázka Strima - Servis

Tato doprava je určena pouze pro zakázky většího rozsahu, nebo po dohodě. Jedná se o dopravu a instalaci strojů a zařízení, pokud ji zákazník požaduje. Jsme schopni provádět diagnostiku nejmodernější technikou jak na místě u zákazníka, tak v našich střediscích v Brně a Praze.

Naši technici jsou schopni zajistit servis šicích strojů, řezací techniky a žehlící techniky Texi, Zoje, Janome, Siruba, Juki, Durkopp-Adler, Pfaff, Kingtex, Minerva, Seiko, Singer, Siruba, Sunstar, Taking, Yamato, Shing Ling, SuLee, Audaces, Battistella, Oshima, Primula, Comel atd. Celkem až 146 značek. Disponujeme největším skladem náhradních dílů v Evropě.

 

Podmínky přepravy:

  • Zákazník musí vždy informovat o přesné poloze, kde budou stroje a zařízení umístěny. Dopravou se rozumí předání zboží za první uzamykatelné dveře. V ceně zboží není výnos do patra nebo přesun do větší vzdálenosti než 5m od vozidla. Pokud toto zákazník požaduje, je tato služba zpoplatněna a musí být dohodnuta.
  • Zákazník musí informovat o možnosti příjezdu na místo určení. Pokud je v místě zákaz vjezdu, parkovací zóna, pěší zóna, nezpevněná plocha atd., zákazník zajistí povolení nebo zpevnění plochy tak, aby mohl dopravce přijet na vzdálenost 5m od místa určení.
  • Zákazník musí informovat předem, jestli je zboží potřeba vynést do patra. Předem musí informovat o trase jako šíře chodby, počet schodů, překážky atd. Přenos přes tyto překážky je zpoplatněn dle ceníku.
  • Zákazník musí informovat dodavatele o přístupu užším než 120cm.
  • Zákazník musí zajistit veškeré přípojky pro uvedení strojů a zařízení na vlastní náklady, na požádání musí doložit, že tyto přípojky splňují předpisy. Pokud technik usoudí, že elektrická síť nebo rozvody vzduchu nesplňují parametry pro připojení, může odmítnout uvedení strojů a zařízení do provozu. To nemá vliv na předání a konečnou fakturaci. Každý další termín pro zapojení je v tomto případě účtován jako nová zakázka dle ceníku.

 

Ceník přepravních a servisních služeb:

Typ služby Cena bez DPH
Diagnostika zařízení - zjištění závady, analýza problému, odkrytování ** 400 Kč / 1h
Práce - mechanické domácí šicí stroje - první hodina, seřízení a vyčištění stroje
826 Kč / 1h
Práce - mechanické domácí šicí stroje - další hodina (účtuje se každá celá započatá další hodina) 580 Kč / 1h
Práce - elektronické domácí šicí stroje - první hodina, seřízení a vyčištění stroje
826 Kč / 1h
Práce - elektronické domácí šicí stroje - další hodina (účtuje se každá celá započatá další hodina) 743 Kč / 1h
Zabalení strojů po servise, které nemají originální obal 100 Kč
Práce - žehlící technika 826 Kč / 1h
Práce - řezací technika 826 Kč / 1h
Práce - stroje "Zoje AM" a vyšívací stroje - ostatní značky 1100 Kč / 1h
Školení, technická podpora SW CAD Audaces, vyšívací programy Digitizer 1950 Kč / 1h
Dopravné - zakázka Strima Classic
(1 pracovník, zákazník zajistí další pracovníky svépomocí, výpočet cesty tam a zpět)
15 Kč * / 1km
Dopravné - zakázka Strima Complet
(Min. 2 pracovníci dle potřeby zakázky, platby za dobu strávenou na cestě, účtujeme skutečnou dobu výjezdu, dojezdu na místo určení)
Výpočet cesty tam a zpět
15 Kč * / 1km
400 Kč / 1h / 1 pracovník
Výnos strojů a zařízení do 80kg (varianta Strima Complet)
(Pokud je přístupová cesta užší jak 1m, konzultujte výnos s technikem)
400 Kč / 1ks / poschodí
Výnos strojů a zařízení nad 80kg Dle dohody
Likvidace elektronického zařízení do 50kg
Nad 50kg
1000 Kč
1500 Kč

 

* Dopravné v rámci Brna - paušálně 1200 Kč bez DPH.

** Diagnostika je účtována vždy u všech oprav a to jak domácí šicí stroje, průmyslové šicí stroje, řezací technika, žehlící technika, CAD atd. a je nezávislým úkonem na dalších servisních pracích. Bez diagnostiky nebudou další servisní práce uskutečněny.
V případě, že zákazník odmítne opravu zařízení, je tato částka účtována včetně nákladů za zaslání zařízení zpět (poštovné, doběrečné). Pokud zákazník odmítne zařízení převzít, souhlasí s vyúčtováním částky za skladné, které je ve výši 100 Kč / kus / den bez DPH. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne ani po urgencích zaslaných e-mailem, nebo poštou a ceny za skladné přesáhne 50% skutečné hodnoty zboží, bude zboží zlikvidováno na náklady zákazníka a tato částka mu bude přeúčtována včetně nákladů za skladné do doby likvidace.

Cesta je vždy počítána od centrály Brno. V případě, že se jedná o účtování od pobočky Praha, je vždy potřeba dohodnout se předem. Po předání a instalaci zboží na místo bude zákazníkovi předán předávací protokol o ukončení zakázky. V případě více prací nad rámec dohodnutého, bude zákazníkovi zaslána dodatečná faktura dle ceníku. Více práce nad rámec předem dohodnutého není možné vyžadovat, musí být dohodnuto. Dodavatel má právo tyto nadbytečné práce odmítnout.

Pokud zákazník odmítne zboží převzít z důvodu nezajištění výnosu zboží nad rámec dohodnutých podmínek, má dodavatel právo zboží nepředat. Pokud zákazník nepodal přesné informace o místě určení, může přepravce - technik odmítnout předání. V tomto případě je vyúčtována smluvní pokuta ve výši min. 10% z ceny zboží. Toto nemá vliv na dodání zboží v jiném termínu, který musí schválit obě strany. Pokud nedojde k ustanovení nového termínu dodání do 14 dní od odmítnutí převzetí, je účtováno skladné ve výši 1% z ceny zakázky / měsíc. Skladné bude fakturováno za každý měsíc nepřevzetí zboží samostatně.

Tyto ceny a podmínky jsou platné od 1.6.2020